Privacy voorwaarden

Privacy Voorwaarden

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Brigitte Santegoeds Coaching & Advisering of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Brigitte Filippini-Santegoeds
Onderneming: Brigitte Santegoeds Coaching en Advisering (BSCA)
Bezoekadres: Burgemeester Krollaan 66
5707 BE Helmond
Nederland
E-mail: brigitte@bsca.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 42216064
KvK-nummer: 28103616

BSCA is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketing-doeleinden. BSCA is verantwoordelijke in de zin van de AVG. BSCA is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens BSCA, waaronder
www.revitalise.online.

BSCA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door BSCA opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door BSCA. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor BSCA om de overeenkomst uit te voeren.
BSCA gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt BSCA altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid
van de website te waarborgen.Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door BSCA worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en gezondheidsgegevens;
2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
3) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode en woonplaats, emailadres en/of telefoonnummer;
4) voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode en woonplaats emailadres en/of telefoonnummer;
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan brigitte@bsca.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 2 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten;
2) in het geval van medische of zorggegevens: De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
3) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
4) in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 2 maanden na het versturen van de vrijblijvende offerte;
5) in het geval van het behandelen van vragen en klachten: 2 maanden na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

 

 

 Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering,
aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de
klachtencommissie van de verantwoordelijke.
3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd. Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan BSCA gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor BSCA, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Voor het verwerken van betalingen maakt BSCA gebruik van een accountantskantoor. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de accountant. De externe
boekhouder is Van Loon Accountants.

Voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de diensten maakt BSCA gebruik van een online bewaar systeem. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken
van de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt aan het bewaar systeem. Het externe bewaarsysteem is XpertSuite.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst kan het zijn dat betrokkene getest wordt.Persoonsgegevens noodzakelijk voor het testen van betrokkene worden verwerkt met de testpartijen. De testpartijen is SHL.

Indien u informatie wenst over de verwerkte persoonsgegevens met de externe partijen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst kunt u zich te allen tijde wenden tot brigitte@bsca.nl
Indien u na uitvoering van de overeenkomst te kennen heeft gegeven dat uw persoonsgegevens gewijzigd of verwijderd moeten worden, draagt BSCA er zorg voor dat de gegevens tevens verwijderd worden bij deze externe partijen, tenzij het verwijderen niet mogelijk is op grond van een wettelijke bepaling of regeling.